Vědecká a tvůrčí činnost

09/2014

garant PedF v projektu SciVis - Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement

 

05-08/2015

spoluřešitel projektu METKOM - Metodické komentáře (NÚV)

 

11/2014 - 10/2015

garant týmu pro Přírodovědnou gramotnost v projektu NIQES

 

03/2014 - 02/2015

spoluřešitel projektu GA UK č. 1488214 Efektivní způsoby výuky chemie prostřednictvím ICT pohledem učitelů chemie

 

04-05/2013

recenzent Standardů pro základní vzdělávání - Chemie

 

03-12/2013

 

řešitel projektu GA UK č. 552313 Postoje žáků k chemii po ukončení povinné školní docházky

 

od 05/2012

člen Odborné skupiny pro podporu vzdělávacích oborů biologie a chemie pověřené MŠMT

 

od 10/2010

spoluřešitel výzkumného záměru 0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

 

 

V současné době je hlavním řešeným problémem optimalizace výuky chemie na středních odborných školách nechemického zaměření. Tato problematika je aktuální pouze přibližně tři roky, proto je zapotřebí provést řadu průzkumů k upřesnění edukační reality na těchto typech škol.

Doposud byla provedena šetření zkoumající:

  • školní úspěšnost žáků
  • aprobovanost vyučujících
  • postoje žáků a jejich představu o chemii jako školním předmětu i jako oboru
  • složení RVP SOV v oblasti učiva chemické povahy i v oblasti specifikace vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání
  • materiální podporu výuky chemie na SOŠ
  • počty hodin věnovaných jednotlivým oblastem chemie

V rámci disertační práce s názvem Přínos zařazení přírodovědného vzdělávání do vzdělávacích programů středních odborných škol je připravován výzkum postojů žáků středních škol k chemii.

 

Druhým těžištěm mé akademické činnosti je působení v oblasti optimalizace didaktiky chemie na základních školách, gymnáziích i v přípravě budoucích učitelů. V této oblasti je pozornost věnována moderním vyučvacím metodám: projektové vyučování, badatelsky orientované vyučoování, konstruktivnímu přístupu k výuce chemie (Prozatím je zpracován úvod do organické chemie.), ICT ve výuce a v neposlední řadě také přístupu POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) i samotnému Inquiry learning (tzv. badatelsky orientovanému vyučování.)

 

Mimo výše zmíněné působím jako recenzent digitálních učebních materiálů Metodického portálu RVP.cz

ÚČAST NA KONFErencích

2012

Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech

KCHDCH, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

18. – 19. 10. 2012

PŘÍSPĚVKY:

What is and What isn’t a Project?

And Will They Learn Anything?

Position of School Experiment in Project-based Education

 

Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied

Katedra chémie, PedF, Trnavská univerzita, Smolenice, Slovenská republika

15. – 17. 10. 2012

PŘÍSPĚVKY:

Modelový experiment: cesta ke zpřesňování běžně uváděných omylů ve výuce chemie

Možnosti využití interdisciplinárních přesahů ve výuce chemie na středních odborných školách

 

Kvalita ve vzdělávání

ÚVRV, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

10. -12. 9. 2012

PŘÍSPĚVEK:

Možnosti a omezení zařazení mobilních technologií do výuky

 

Research in Didactics of the Sciences

Pedagogical University of Kraków, Polsko

27. – 29. 6. 2012

PŘÍSPĚVEK:

Mind Maps in Chemistry Education: Potential and Limitations

Výuka chemie na SOŠ s ohledem na zaměření jednotlivých oborů

 

Profesní rozvoj učitele

KPED UK PedF a ČPdS

23. – 24. 4. 2012

PŘÍSPĚVEK:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Problémy a možná řešení

 

Celoživotné vzdelávanie v BOZP

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

16. – 18. 4. 2012

PŘÍSPĚVEK:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámcových vzdělávacích programech

 

Gramotnost ve škole UHK

KČJL PDF UHK a ČPdS

28. -29. 3. 2012

PŘÍSPĚVEK:

Průřezová témata a mezipředmětové vztahy ve výuce pohledem přírodovědného vzdělávání

2011

Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech

KCHDCH UK PedF

21. 10. 2011

"Projectivity" of Projects and Ways of its Achievement (Martin Rusek, Nicole Becker)

Project Based Education in Finland and the Czech Republic: Comparison of Approaches (Martin rusek, Tuula Asunta)

 

7. Doktorská konference

Paradigma vzdělávání v současném pedagogickém výzkumu

ÚVRV UK PedF

23. 5. 2011

Možnosti a meze využití online dotazníků

 

Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace,

KPed, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a ČPdS

16. – 17. 2. 2011

Konstruktivní přístup ve výuce názvosloví organické chemie

Konstruktivní přístup ve výuce typů vzorců organické chemie (Martin Rusek, Veronika Köhlerová, Jan Jelínek)

Chemie pro žáky SOŠ nechemického zaměření

 

  • 7. Doktorská konference

Paradigma vzdělávání v současném pedagogickém výzkumu

ÚVRV UK PedF

23. 5. 2011

Příspěvek + moderátor sekce + člen organizačního týmu

 

  • Konference České pedagogické společnosti

Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace,

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

16. – 17. 2. 2011

3 příspěvky

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode